ข่าวสาร
 เว็บบอร์ดปรึกษาโรคไต
 สาระความรู้เรื่องโรคไต
 FAQ โรคไต
 ลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับโรคไต
 การฝึกอบรมแพทย์พยาบาล
 Research Center
 TRT
 เนื้อหาวิชาการ
 วารสารสมาคมและหนังสือโรคไต

 

Dialysis Access Symposium 2015 (DAS2015) in SHERATON WALKERHILL HOTEL CONVENTION CENTER, Seoul, Korea
 
 
 
 

โครงการวิจัย การประมาณความชุกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย

Thai-SEEK Project

 

โครงการวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประมาณความชุกของโรคไตเรื้อรัง โดยสมาคมโรคไตแห่ง ประเทศไทย เพื่อประเมินความชุกของการเกิดโรคไตเรื้อรังและการตระหนัก (awareness) ของประชากรไทยที่มีต่อ โรคไตเรื้อรังและศึกษาเชิงพรรณาถึงสาเหตุหลักรวมทั้งอาการแทรกซ้อนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศ ไทย โดยจะทำการออกสุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจาก 12 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดทำการสุ่มตัวอย่างมาจังหวัดละ 2 อำเภอ

โดยทีมผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือ ทีมวิจัยจากศูนย์กลาง คือ ตัวแทนแพทย์ พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และฝ่ายที่สองคือ ทีมวิจัยประจำ จังหวัดหรืออำเภอนั้นๆ โดยแต่ละครั้งที่ทำการออกไปเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด ทีมวิจัยทั้ง 2 ฝ่ายจะประสานงาน ร่วมกันเพื่อการเก็บข้อมูล ครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น

ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจากอาสาสมัครแต่ละรายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัยนั้นทางทีมผู้วิจัยจะทำการขอความยินยอมจากอาสาสมัครก่อนทุกครั้งและจะส่งตัวอย่างเลือดและ ปัสสาวะเข้ามาตรวจสอบ ค่าต่างๆทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งหมด

รวมทั้งทีมผู้วิจัยจะจัดตั้งสถานีให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังแก่อาสาสมัครทุกรายหลัง จากเสร็จสิ้นการเก็บข้อ มูลเพื่อให้อาสาสมัครทุกรายทราบถึงวิธีดูแลรักษาตนเองให้พ้นจากสภาวะโรคไตเรื้อรัง

หลังจากการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความชุกของโรคไตเรื้อรัง ในประชากร ไทยและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อประเมินความชุกของการเกิดโรคไตเรื้อรังและศึกษาเชิงพรรณาถึงสาเหตุหลักรวมทั้งอาการแทรกซ้อน ทั้งในเขตเมืองและเขต ชนบทของประเทศไทย

2.       สร้างความตระหนัก (awareness) ของประชากรไทยที่มีต่อโรคไตเรื้อรัง

3.       เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรัง

4.       สร้างสมการการทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังซึ่งสมการนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการ แพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วย และวางแผนในการเฝ้าระวังการเกิดต่อไ

ขนาดตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างศึกษา  3000 ราย

ระยะเวลาที่ทำการวิจัย  ตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคนจนถึง 31 ธันวาคม 2551

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย     
ติดต่อ Web Master : sathit@edu.vajira.ac.th     
View counter stats