ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมวิชาการ Intensive Nephrology Board Review 2020

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมวิชาการ Intensive Nephrology Board Review 2020 โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดให้ความรู้จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน) ซึ่งในปีนี้จะจัดในรูปแบบของ fully virtual โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

>> ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

>> ครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

>> ครั้งที่ 3 วันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

>> วาระการประชุม คร้ังที่ 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

>> แบบฟอร์มลงทะเบียน

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
274
Articles View Hits
959239