การสมัครสอบ

ต้องสมัครผ่าน เว็บไชด์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting.html)

  • เวลารับสมัครสอบ : เดือนมีนาคม วันจันทร- วันศุกรเวลา 08.00 - 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)
  • สถานที่ : สํานักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
  • อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปชั้น 7 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม บางกะปิ หวยขวาง กรุงเทพฯโทรศัพท: 0-2716-6744 ตอ 13 มือถือ : 081-450-4719, 089-139-4555
  • คาธรรมเนียมสอบ : 12,650 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกรอยหาบาทถวน)
  • การชําระเงิน : - เงินสด (ชําระที่ราชวิทยาลัยฯ โดยตรง) หรือ โอนผานบัญชีออมทรัพยชื่อบัญชี"ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย"  ธนาคารไทยพาณิชยสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐานการโอนเงินสงมาพรอมกับใบสมัคร)  ใบสมัครและเอกสารตางๆ อยางละ 2 ชุด   ซองจดหมายแจงผลการสอบจาหนาซองถึงตัวทานเองจํานวน 1 ซอง

      เวลาสอบ

  • การสอบข้อเขียน - ปลายเดือนมิถุนายน
  • การสอบ OSCE (Lab และ Procedure) – ปลายเดือนมิถุนายน
  • การสอบปากเปล่า – ปลายเดือนมิถุนายน
  • การสอบรายยาวแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง – ในเดือนพฤษภาคมและปลายเดือนมิถุนายน

**ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โทร 02-716-6091 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตามวันและเวลาราชการ**

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
201
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
566198