รายละเอียดของข้อสอบ

        วิธีการสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียนร้อยละ 60 และการสอบปฏิบัติร้อยละ 40

  1. การสอบข้อเขียนประเภท multiple choice questions (MCQ) จำนวนประมาณ 100 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 40
  2. การสอบข้อเขียนประเภท modified essay questions (MEQ) จำนวนประมาณ 6 ข้อ โดยมีหัวข้อของข้อสอบ ได้แก่ acute kidney injury, electrolytes, glomerular disease, hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplantation, chronic kidney disease, hypertension คิดเป็นร้อยละ 20
  3. การสอบรายยาว (long case examination) จำนวน 2 case คิดเป็นร้อยละ 20
  4. การสอบ OSCE lab จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ kidney pathology ทั้ง light และ electron microscopy, urine examination และภาพถ่ายรังสี ได้แก่ plain x-ray, ultrasound และ computed tomography คิดเป็นร้อยละ 8
  5. การสอบ OSCE procedure จำนวน 1 ข้อ เป็นการวัดความสามารถทางหัตถการหรือการตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์โรคไตโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 2
  6. การสอบปากเปล่าจำนวน 4 ข้อ เป็นการวัดความรู้ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไตในประเทศไทย เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคไต คำแนะนำและเกณฑ์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ตีพิมพ์โดยสมาคมโรคไต หรือวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต หรืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5
  7. งานวิจัยร้อยละ 3 และ บทความทางวิชาการ (topic review) ร้อยละ 2  

      **ทั้งนี้รายละเอียดของข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
201
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
566104