การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทย

  1. ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปของแพทยสภา และได้ทำงานเกี่ยวกับอายุรศาสตร์โรคไตมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. ในช่วง 5 ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันฝึกอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนใน 1 หรือ 2 สถาบัน และต้องทำหัตถการตามเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้ที่สอบวุฒิบัตร
  3. โรงพยาบาลประจำที่ผู้สมัครปฏิบัติงานอยู่ต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ในกรณีที่โรงพยาบาลนั้นๆ ยังไม่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ให้ผู้ที่จะสมัครสอบผ่านการฝึกอบรมในสถาบันที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบรับรองเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน
  4. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ใบสมัครสมาชิกสามารถ download ได้จากหน้า website ของสมาคมฯ)
  5. ต้องส่งงานวิจัยและบทความวิชาการ (topic review) ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านโดยคณะอนุกรรมการวิจัยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
    • 1. งานวิจัยสามารถส่ง reprint ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไตที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วหรือส่ง full research manuscript ที่ประกอบไปด้วย Abstract, Introduction, Methods, Results และ Conclusion
    • 2. บทความวิชาการ (topic review) สามารถส่ง reprint ของบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์โรคไตที่ได้รับตีพิมพ์แล้ว หรือส่งบทความที่เขียนใหม่โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์โรคไตต้องส่งสมุดบันทึกประสบการณ์และหัตถการซึ่งสามารถขอได้จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
201
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
566160