การสอบเพื่อวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศไทยและต่างประเทศ

การสอบเพื่อวุฒิบ้ตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศไทย

 1. ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปของแพทยสภา(สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชด์ http://rcpt.org/index.php/trainningtesting/ ) ได้ผ่านการฝึกอบรมทางสาขาอายุรศาสตร์โรคไตครบตามหลักสูตร 2 ปี และสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้สอบได้
 2. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ใบสมัครสมาชิกสามารถ download ได้จากหน้า website ของสมาคมฯ)
 3. ต้องส่งงานวิจัยและบทความวิชาการ (topic review) เพื่อรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการวิจัย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
 4. ต้องส่งสมุดบันทึกประสบการณ์และหัตถการ

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ

 1. ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปของแพทยสภา (สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชด์ http://rcpt.org/index.php/trainningtesting/ ) และได้รับวุฒิบัตร (Board) สาขาอายุรศาสตร์โรคไตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรองและยังไม่หมดอายุโดยต้องนำหลักฐานมาแสดง ในกรณีที่มีข้อสงสัยอาจมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และแพทยสภาก่อนจึงจะทำการสอบได้
 2. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ใบสมัครสมาชิกสามารถ download ได้จากหน้า website ของสมาคมฯ)
 3. ต้องส่งงานวิจัยและบทความวิชาการ (topic review) เพื่อรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการวิจัย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
  • งานวิจัยสามารถส่ง reprint ของงานวิจัยที่ทำในระหว่างการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไตที่ได้รับตีพิมพ์แล้ว หรือ เอกสารรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนหรือสัตว์ของสถาบันที่ทำการวิจัย หรือ full research manuscript ที่ประกอบไปด้วย Abstract, Introduction, Methods, Results และ Conclusion
  • บทความวิชาการ (topic review) สามารถส่ง reprint ของบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์โรคไตที่ได้รับตีพิมพ์แล้ว หรือส่งบทความที่เขียนใหม่โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์โรคไต

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
201
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
566160