ยินดีต้อนรับสู่ชมรมพยาบาลโรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

ด้วยความตั้งใจของกลุ่มพยาบาลไตเทียม เพื่อที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย จนถึงขณะนี้ชมรมฯ ของเรา มีสมาชิกกว่าพันคน ซึ่งการก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคไตฯ นี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก็ด้วยความเมตตากรุณาของนายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง อดีตอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ที่ช่วยจุดประกายความคิด รวมทั้งให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ ทางชมรมฯจึงขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ความกรุณาต่อชมรมฯ และขอขอบคุณกลุ่มพยาบาลที่เริ่มก่อตั้งชมรมฯ ในอดีต ตลอดจนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งชมรมฯ รวมทั้งสมาชิกทุกๆท่านที่ให้ ความสนใจเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้

วัตถุประสงค์หนึ่งของการก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคไต ฯ คือ การประชาสัมพันธ์งานพยาบาลไตเทียม ตอบปัญหาข้อสงสัย และให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติการพยาบาลโรคไตแก่สมาชิกและผู้สนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ในการณ์นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางสมาคมโรคไตฯ ได้ให้พื้นที่ Website แห่งนี้ ให้ชมรมพยาบาลโรคไตฯ สามารถเผยแพร่ความและรู้ข่าวสารต่างของชมรมฯอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชม Website ของเราได้ และช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะสิ่งดีๆ เข้ามาเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการต่อไป หวังว่าสมาชิกและผู้สนใจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจาก Website ของเรานะคะ

เบญจพร ลีละวัฒน์ : ประธานชมรมพยาบาลโรคไตฯ ปี 2550

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
927981