ประกาศเรื่องการเปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมใหญ่สมาคมโรคไตฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมใหญ่ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เดิมเป็นโรงแรม Conrad Bangkok แต่เนื่องจากโรงแรม Conrad Bangkok ได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการเข้าร่วมเป็นสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค (Alternative State Quarantine)     

ในเรื่องดังกล่าว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ประชุมปรึกษาหารือ และเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงมีมติเห็นสมควรเปลี่ยนสถานที่ในการจัดประชุม โดยขอเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมเป็น ห้องประชุม Meeting Room 1-5 ชั้น 7 TRUE ICON HALL, ICONSIAM

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดกำหนดการใหม่ได้ดังนี้

>> กำหนดการประชุมใหญ่วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

>> แบบฟอร์มลงทะเบียน

>> แผนที่เดินทาง

>> จดหมายแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2563

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
274
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
959243