ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจำปี 2562

ตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคไตเรื้อรัง จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เสริมสร้างความสามารถ ในการคัดกรอง และการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้เข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานได้ดียิ่งขึ้น  โดยสมาคมโรคไตฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ CKD WEEKEND ระหว่างเดือนมกราคม 2563 โดยมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม “การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจาปี 2562 ในงานประชุมดังกล่าวด้วย ในการนี้ สมาคมโรคไตฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานพยาบาลในการกำกับดูแลของท่าน ร่วมส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดาเนินการในคลินิกโรคไตเรื้อรัง โดยขอให้ส่งรายละเอียดเป็นรูปเล่มมายัง สมาคมโรคไตฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในงานประชุมดังกล่าวต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดมีรายละเอียดกิจกรรมได้ดังนี้

>> จดหมายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจำปี 2562

>> เกณฑ์การให้คะแนน CKD clinic

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926506