ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2562

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกาหนดจัดการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี Theme “Exploring the Recent Advancements in Nephrology” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อส่งเสริม และเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต ให้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์เนื่องด้วย  จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ดังนี้

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุม

>> กำหนดการประชุม

>> จดหมายเรียนเชิญประชุม 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926538