Update หนังสือแจ้งเตือนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Update

  1. หนังสือแจ้งเตือนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 26 พฤศจิกายน 2555
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ฉบับประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
  3. แบบฟอร์มตามประกาศมาตรฐานไตเทียม 2554

Download ไฟล์ PDF ด้านล่างสุด

Attach Files

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
213
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
723804